MC-Black Walnut

 

Size : 17.8 x 121.9 cm
Working Size : 178×121.9×4.2 mm.
Thickness : 4.2 mm.

Create Your Style with Inspiration From Nature

  • ไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง
  • สามารถติดตั้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
  • สามารถรื้อถอนได้โดยไม่ทำให้พื้นเดิมเสียหาย
  • ไม่กลัวความชื้น
  • ติดตั้งชั้งล่างได้
MDC-Design