MWS84805C

Surface :MATT
Size :20×120 cm
Working Size :19×120 cm
Color :Beige
กระเบื้องพอร์ซเลน ลายไม้ธรรมชาติ ที่มีหน้าสัมผัสแบบด้าน และสีของกระเบื้องสวยงามเหมือนไม้จริง สามารถใช้ได้ทั้งงานปูพื้นและปูผนัง ด้วยมาตรฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีจึงสวยงามทนทาน คู่บ้านสวยของคุณ
MDC-Design